Exekúcie - Oddlženie

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Pri akých námietkach môže byť exekúcia neprípustná, teda kedy sa oplatí podať námietku proti začatiu exekúcie?

Povinný môže vzniesť u exekútora námietky, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná...


Povinný môže vzniesť u exekútora námietky, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. O námietkach proti exekúcii rozhoduje súd. Na základe vznesených námietok súd exekúciu zastaví z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Sú to napríklad dôvody: exekúcia sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným, rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, exekúcia postihuje veci, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii. Námietky sa jednoznačne oplatí podať v prípadoch premlčania a v prípade, keď občan zaplatil pred začatím exekúcie a má o tom relevantný doklad.


Exekúcia je neprípustná v prípade, ak postihuje majetok alebo práva, ktoré exekúcii nepodliehajú alebo sú z exekúcie vylúčené. Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura len na jednom z nich. Exekúcii nepodliehajú peňažné dávky sociálnej starostlivosti, pohľadávky rodičovského príspevku, pohľadávky prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti. Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia na podnikanie alebo s ním súvisia, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru.


Hnuteľné veci je povinný postihovať exekúciou v tomto poradí

a) veci, ktoré neslúžia na podnikanie

b) veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné

c) veci, bez ktorých nie je podnikanie možné


Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.


Zdroj: HNnoviny.sk


- viac informácií: Exekúcie- Oddlženie

Exekúcie - Oddlženie | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014