Exekúcie - Oddlženie

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Čo môžete vedieť o exekúcii teraz, kým nie je neskoro?

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, rozhodnutia orgánov Európskej únie, rozhodnutia osvedčené ako európsky exekučný titul, notárske zápisnice, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila, vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských komisií a zmiery nimi schválených ...Exekúcia
= nútený výkon rozhodnutia – dochádza k nemu v prípade, že ste si nesplnili svoju povinnosť dobrovoľne.

Exekučné konanie
– celý priebeh exekúcie – je upravený v zákone č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok (EP):

 

1.    začína na návrh oprávneného – veriteľa


2.    na základe exekučného titulu – vykonateľné rozhodnutie, ktorým sa priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok; podľa § 41 EP


exekučným titulom je :

¨    vykonateľné rozhodnutie súdu

¨    rozhodnutia orgánov Európskej únie,

¨    rozhodnutia osvedčené ako európsky exekučný titul,

¨    notárske zápisnice, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,

¨    vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských komisií a zmiery nimi schválených,

¨    osvedčenia o dedičstve, vykonateľné rozhodnutia bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,

¨    vykonateľné rozhodnutia orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,

¨    platobné výmery, výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmiery schválené týmito orgánmi,

¨    vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,

¨    iné vykonateľné rozhodnutia a schválené zmiery, ktorých výkon pripúšťa zákon.


3.    žiadosť exekútora o poverenie vykonať exekúciu smerovaná na súd


4.    udelenie poverenia na vykonanie exekúcie – vydáva súd


5.    exekútor vydá upovedomenie o začatí exekúcie:

¨    upovedomí povinného = dlžníka  o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie;

¨    povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky

¨    zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii

¨    upovedomenie o začatí exekúcie musí obsahovať označenie:

§  exekútora, ktorý ho vydal,

§  exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,

§  oprávneného a povinného,

§  vymáhaného nároku,

§  poučenie o námietkach proti exekúcii a trovám exekúcie a o lehote na ich vznesenie.


6.    námietky proti exekúcii - povinný môže vzniesť u exekútora do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná*. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne; exekútor námietky doručí súdu, ktorý o nich rozhodne; ak súd námietky zamietne – nie je možný ďalší opravný prostriedok


7.    exekučný príkaz - príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených EPom;

¨    exekútor príkaz vydáva po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli;

¨    proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.


Navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené.Exekúcia je neprípustná, ak:

§  sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným (vykonateľné je rozhodnutie vtedy, keď uplynula lehota na plnenie určená v rozhodnutí; to znamená, že plnenie povinnosti určenej v rozhodnutí možno vynútiť v exekučnom konaní),

§  rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,

§  zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,

§  exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona,

§  bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu (§ 55),

§  po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,

§  exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,

§  majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,

§  oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,

§  pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

 
V exekučnom konaní už nemožno odpustiť úroky z omeškania / penále – exekúcia sa vedie na celú pohľadávku priznanú v exekučnom titule.Jediná možnosť obrany sú námietky proti exekúcii – ALE

¨    zákonom taxatívne vymedzené dôvody na základe ktorých možno podať námietky; pokiaľ povinný nepreukáže jeden z týchto dôvodov, námietkam nemožno vyhovieť a exekúciu nemožno zastaviť +

¨    lehota 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia o exekúcii.

Exekúcia je posledné štádium – predchádzajú mu spravidla výzvy na zaplatenie, súdne rozhodnutie, v prípade verejnej inštitúcie rozhodnutie o povinnosti zaplatiť – tam je možné sa brániť; v exekúcii už možnosť obrany je veľmi malá.


Spôsoby výkonu exekúcie:

¨    ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:

§  zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,

§  prikázaním pohľadávky,

§  predajom hnuteľných vecí,

§  predajom cenných papierov,

§  predajom nehnuteľnosti,

§  predajom podniku.


¨    ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti.


Možno ju vykonať:

§  vyprataním,

§  odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,

§  rozdelením spoločnej veci,

§  uskutočnením prác a výkonov.


 

Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor – nemusí sa spravovať návrhom oprávneného. Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. Súdny poplatok za vydanie poverenia na začatie exekúcie platí oprávnený, a to v sume 16,50 eur; ostatné trovy konanie znáša povinný.


Zdroj: Exekúcie - Oddlženie
Exekúcie - Oddlženie | stály odkaz

Komentáre

  1. exe
    je možné siahnuť exekučne na majetok rodiny, ak trvalé aj prechodné bydlisko nie je totožné s rodinou a neprebehlo ešte rozvodové konanie, resp čo v takomto prípade môže exekútor rodine odobrať?
    publikované: 17.04.2012 12:39:44 | autor: jaaf (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014